Reservatsskylt_vid

Naturreservat

I Värmdö kommun finns 44 naturreservat, varav de allra flesta i ytterskärgården. I Gustavsberg, kommunens tätort, finns i dag endast ett naturreservat – Ösby träsk. Det behövs fler naturreservat i Gustavsberg för att säkra goda livsvillkor genom närhet till skog och mark för nuvarande och kommande generationer.

Värmdö kommuns politiker har i ett enigt kommunfullmäktigemöte fattat beslut om Värmdö kommuns Översiktsplan som gäller 2012-2030. Översiktsplanen visar kommunens utveckling på lång sikt och var ska det finnas naturområden, infrastruktur och bebyggelse. I Översiktsplanen utpekas Ekedalsskogen som ett blivande naturreservat.
I Värmdö kommuns Grönstrukturplan, politiskt beslutad år 2014, framgår också att Ekedalsskogen är planerad att bli naturreservat. Dock har man inte fattat några politiska beslut om att starta arbetet med att bilda naturreservatet och man har inte heller budgeterat några ekonomiska medel för arbetet. Därmed har arbetet med att bilda ett naturreservat inte gått framåt. Detta är mycket olyckligt och Ekedalsskogen riskerar i stället att bli föremål för en trafikled, förbifart Ekedal, med kapacitet för över 3 000 fordon per dygn.

Skriv under förslaget om naturreservat!
Här är text att fylla tomrummet med på sidan om Naturreservat: Just nu finns ett e-förslag om att tidigarelägga bildandet av Ekedalsskogens planerade naturreservat på Värmdö kommuns webbplats. Ge ditt stöd till förslaget! Om vi lyckas samla in 500 underskrifter kommer förslaget att tas upp i kommunfullmäktige. Det ger ett stort politiskt tryck i den här viktiga samhällsfrågan kring natur, hälsa och bra boendekvalitet i vårt växande Gustavsberg.

Förbifart Ekedal hotar natur- och friluftsliv.
Den föreslagna förbifarten kommer att få konsekvenser på natur- kultur- och friluftsliv i Östra Ekedal. Vägdragningen kommer att innebära vallgravsliknande bergsskärningar genom skogen för att klara av lutningarna då det är höjdskillnader på upp till 20 meter. Den vallgravsliknande vägen kommer skapa en barriär mellan samhället och skogen.
bild 2
Så här skriver man i Värmdö kommuns samhällsbyggnadsavdelnings översiktliga utredning, daterad 2015-04-20):

”Detta vägalternativ ligger inom översiktsplanens förslag till nytt naturreservat. Framtida reservatets gränser är dock inte fastställda. Vägen kommer att innebära sprängningar av berg, avverkning av äldre hällmarkstallskog, äldre ekbestånd och därmed påverka naturvärden och landskapsbilden. Åkermark kommer att ianspråktas vid på- och avfart vid Lagnövägen. Vägen skär genom befintligt elljusspår, och en ny dragning av denna måste göras. Tidigare utredningar pekar på att vägen kan bli en barriär i landskapet och behovet av eko- och sociodukter bör utredas. Vägsträckan Östra Ekedals allé kommer att innebära att skyddsvärda ekar avverkas. Kostnaden för en förbifart och upplåten mark kommer troligen att betalas av markägare som i gengäld får byggrätter via detaljplaner. Om byggrätter och nya detaljplaner ska planeras på fastigheten Östra Ekedal 1:43 (på den fastighet där vägen dras) kan det bli svårt att bibehålla befintliga värden för natur- och friluftsliv. Bedömningen är att vägen kommer att medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprätts. Denna bör förutom påverkan på natur- kultur- och friluftsliv även beskriva hur vägen genererar mark- och luftföroreningar, buller och ökade mängder näringsämnen i mark och vatten.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *